EN תרמו לצהר

ניירות עמדה בכנסת

ניירות העמדה עוסקים בעניינים שעמדו על סדר היום הציבורי והפרלמנטרי בשנים האחרונות.

הניירות נכתבו לבקשת חברי כנסת או לצורך דיונים בוועדות הכנסת.

ניירות העמדה נכתבו על ידי צוות "צהר לחקיקה" בהתייעצות עם פוסקי הלכה ומומחים במגוון תחומים לפי העניינים שעלו על הפרק.

לחיפוש נושאים מסוימים מומלץ לכתוב את הנושא המבוקש משמאל לפקודת החיפוש שבשורה הבאה:

תחוםנושא הניירנושאים נוספים הנידונים בנייר
משפטחשיפת מידע על נהגים בתחבורה ציבוריתרכילות
חזרה בתשובה
לא תעמוד על דם רעך
משפטדיווח על נהיגה מסוכנת בחברותרכילות
לא תעמוד על דם רעך
משפטהסדרי טיעוןדין מלך
שלא יהא חוטא נשכר
עינוי דין
משפטהסדר נושיםתספורות
פריעת בעל חוב
להציל עצמו בממון חברו
והייתם נקיים
ממשלהשעיית ראש רשות או סגנו שהוגש נגדם כתב אישוםוהייתם נקיים
חזקת כשרות
מנהיגות
ממשלהשלמת דין וחשבון מבקר המדינהעינוי דין
עיוות דין
משפטחשיפת פרטי מעוול באינטרנטרכילות
הלבנת פנים
ארור מכה רעהו בסתר
לא תעמוד על דם רעך
משפטיידוע זכויות חשודיםוהצילו העדה
בצדק תשפוט עמיתך
אין עונשין אלא אם כן מזהירין
משפטמכתב התנצלות על מעצר שגויחושד בכשרים
שלא יהיה חוטא נשכר
שם טוב
מחילה
ממשלנבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלוןהתיישנות
תשובה
משפטעקרונות חוק דיני ממונותצדק
משפט עברי
תום לב
נבל ברשות התורה
משפטפרסום שמות קטינים בהליכים אזרחייםרכילות
הרתעה
משפטקיצור תקופת המחיקה לקטיניםבגרות
התיישנות
תשובה
תקנת השבים
אונאת דברים
ממשלתקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבוריהשבת אבדה
לא תעמוד על דם רעך
לשון הרע
ממשלהסדר טיעון לעובדי ציבורשחיתות שלטונית
משפט המלך
חוטא נשכר
גזל הרבים
שם טוב
משפטתסקיר מבחן לחייליםמשפט המלך
לא תכירו פנים במשפט
והיה מחניך קדוש
ונשמרת מכל דבר רע
רשלנות
משפחה ומעמד האישהמעורבות הקהילה בהתמודדות עם אלימות במשפחהארור מכהו רעהו בסתר
המגביה ידו על חברו
לא תעמוד על דם רעך
משפחה ומעמד האישהאימוץ ילדים שאינם בני אותה דתגיור
רישום נישואין
משפטאיסור פרסום שרותי זנות
משפחה ומעמד האישההארכת תקופת המאסר לסרבני גטעגינות
כפיית גט
משפחה ומעמד האישההסדר התדיינות בסכסוכי משפחהפשרה
דין
דרכי שלום
משפחה ומעמד האישההעלאת גיל הנישואיןפרנסה ונישואין
ואהבת לרעך כמוך
משפחה ומעמד האישהזכאות לגמלה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכותמזונות
משפחה ומעמד האישהחופשת אבהותזוגיות
משפחה
משפחה ומעמד האישהחופשת לידה לאבפיקוח נפש
זוגיות
משפחה
משפחה ומעמד האישהמסגרות חוץ ביתיות לילדים נזקקיםלא תעמוד על דם רעך
חינוך
משפחה ומעמד האישהעידוד הנקהבריאות
לפני עיוור
משפחה ומעמד האישהחזקת הגיל הרךמשמורת
מזונות
מדבר שקר תרחק
משפטייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דייניםהסכמת הציבור
משפחה ומעמד האישה
משפחה ומעמד האישההוצאת נישואים אזרחיים מסמכות בתי הדיןקידושין
כפיית גט
משפחה ומעמד האישהמניעת אלימות כלכלית במשפחהואהבת לרעך
זוגיות
כפיית גט
משפחה ומעמד האישהסנקציות דתיות לסרבני גטעגינות
כפיית גט
חילול השם
משפחה ומעמד האישההגבלת זכאות לקבלת סיוע מהמדינה לסרבני גטחילול השם
נבל ברשות התורה
פתח פיך לאילם
משפטאיסור על עבירות הנלוות לחשפנותעריות
זנות
קדושה
משפטתובע טרדןדין פרוטה כדין מאה
ושפטתם צדק
דין מרומה
עבודה ורווחההיעדרות בשל מחלה של הורהכיבוד הורים
ביטול מלאכה
עבודה ורווחהדיור מוגןזקנה
עבודת הלויים
עבודה ורווחהימי חופשה לשומרונים ולבני מיעוטיםואהבתם את הגר
גר תושב
עבודה ורווחהמניעת אלימות כנגד עובדי רווחהפגיעה במנהיגי הקהל
אלימות
המרים יד על חברו
עבודה ורווחהחובת השימוש במונח מעסיקדין עבד
חשיבות השפה
עבודה ורווחהשאריות מזון לנזקקיםבל תשחית
ביזוי אוכלין
כספי ציבור
צדקה
ממשלתגי זיהוי לעובדי ציבוראחריות אישית
אמינות
והייתם נקיים
עבודה ורווחהתופעת הנימביכופין על מידת סדום
אל תסתכל בקנקן
עבודה ורווחהשמירה על בטיחות עובדי הבנייןידינו לא שפכו את הדם
מצות מעקה
הסרת מכשול
עבודה ורווחהייצוג הולם לעובדים עם מוגבלויות בשרות הציבוריואהבת לרעך
איסור אונאת דברים
עבודה ורווחהמוסר תשלומיםביומו תתן שכרו
והייתם נקיים
דוגמה אישית
עבודה ורווחהציון מותם של הרוגים באתר בנייהמצות מעקה
הסרת מכשול
ידינו לא שפכו את הדם
לא תעמוד על דם רעך
מניעת נזק
עבודה ורווחהממונה בטיחות באתר בנייהשמירת הנפש
מצות מעקה
אחריות ההנהגה לשמירת הנפש
כלכלהביטול עסקה באמצעי תקשורתאונאת דברים
אונאת ממון
היחס לחלשים בחברה
עבודה ורווחההזכות לישיבה בעבודהמנהג המדינה
עבד עברי
לפנים משורת הדין
הכרת הטוב
עבודה ורווחהעבודה בשבתערך השבת
זהות יהודית
עבודה ורווחהשירותי הובלת נפטריםכבוד המת
קבורת המת
מלאכה על ידי אינו יהודי
עבודה ורווחהמתן שירות בלא המתנה לאזרח ותיקמפני שיבה תקום
דיני קדימויות
כבוד האדם
עבודה ורווחההתנגדות להקמת הוסטלים לנערים במצוקהכופין על מידת סדום
דרכו של אברהם אבינו
התרחק מן הכיעור
עבודה ורווחהמחירון לקבורהאונאת ממון
אונאת קרקעות
חילול השם
עבודה ורווחההתקנת מצלמות לשם פיקוח והגנה על חסרי ישעהזכות לפרטיות
חזקת חפות
לא תעמוד על דם רעך
ציונותלשון הרע על חייליםלשון הרע
ציונותאיסור גבייה לזיכרון חללי צה"לשלא לבייש מי שאין לו
ציונותאיסור שימוש בסמלים נאצייםאונאת דברים
עמלק
ציונותביטול אזרחות בגין מעשה טרורחובות היחיד
סיכון הציבור
ציונותאיסור שימוש ומסירת מידע מדינה סודיאיסור גילוי סוד
לשון הרע
ציונותגמול התמדה לחיילים לטובת השכלה גבוהההכרת הטוב
חוטא נשכר
מנהיגות
ציונותדרכי הכרעה במחלוקות דתיים חילונייםדרכי שלום
ציונותחובת הגיוס (חוק טל)מלחמת מצווה
יישוב הארץ
מסירות נפש לכלל ישראל
ציונותהנפת דגל ישראלאחדות ישראל
גאווה לאומית
מסירות נפש
ציונותיום העצמאות תמיד ביום חמישיקדושת היום
רבנות ראשית
ציונותמידע לחייל משוחרר מביטוח לאומיהנגשת מידע
מניעת נזק
ציונותמועצת הדורות הבאיםחשיבות המסורת
מנהיגות
ציונותרישום יהדות על פי פסק דין של בית הדין הרבנייחסי דת ומדינה
כבוד מדינת ישראל
אונאת הגר
ציונותהעדפת תוצרת הארץמצוות יישוב הארץ
צדקה
וחי אחיך עמך
ציונותהקצאת בית קברות לחיילי צד"לחובת הכרת הטוב
חילול השם
קבורת נכרים
ציונותציון מניין השנים לתקומת ישראלגאווה לאומית
הכרת הטוב
ציונותהטבות לחייל בודד משוחרריישוב הארץ
הכרת הטוב
אהבת הגר
אתיקהאיסור ייבוא ומכירת כבד של בעלי חיים שעברו התעללותצער בעלי חיים
שחיטה כשרה
כשרות
רפואהאשפוז כפוי למי שלוקה בהפרעה נפשיתאנורקסיה
מעמד שוטה
הצלת חיים
טיפול בכפיה
רפואההזנה בכפיה של אסירים שובתי רעבונשמרתם מאד לנפשותיכם
אחריות המדינה לשלום אזרחיה
מאסר
רפואההמתת חסדהתאבדות
מסייע לעבירה
לפני עור לא תתן מכשול
לא תעמוד על דם רעך
קדושת החיים
מעמד הרופאים
ממשלמניעת נזקונשמרתם מאד לנפשותיכם
תיקון דרכים
מניעת נזק
ממשלמניעת אובדנותהתאבדות
אתיקהעיקור בעלי חייםסירוס
מניעת נזק
צער בעלי חיים
אתיקהשיפור תנאיהן של מטילותצער בעלי חיים
רפואהטיפול רפואי ללא צורך בהסכמת הורה שהואשם בפגיעה בילדואפטרופוס
הורים וילדים
לא תעמוד על דם רעך
כיבוד הורים
טובת הילד
משפטיחסים בהסכמה עם מנהיג רוחניאונס
מטפל ומטופל
מנהיגות
אתיקהציד לשם ספורטציד
בל תשחית
אכזריות
צער בעלי חיים
אתיקההגבלת מכירת נשקרצח
מלחמה
חילול השם
חינוךהזנה בריאה במוסדות חינוךונשמרתם לנפשותיכם
בל תשחית
אוכל
חינוך
עבודה ורווחההחלפת המונח 'מפגר' במונח 'בעל מוגבלות שכלית התפתחותית'אונאת דברים
ואהבת לרעך כמוך
שפה
עבודה ורווחהמניעת השמדת מזוןבל תשחית
ביזוי אוכל
ערבות הדדית
צדקה
עבודה ורווחהנגישות מוסדות רפואיים לדוברי שפות זרותשוויון
עליה
רפואה
חינוךפיקוח על מחירי ספרי לימודחובת חינוך
פיקוח מחירים
בל תשחית
עבודה ורווחהשיקום לעברייני תנועהתשובה
רצח בשגגה
חינוךתאריכי חופשת הקיץחובת חינוך
לוח עברי
זהות יהודית
ציונותזכויות התורמים למדינההכרת הטוב
גיוס
מנהיגות
חינוךהשאלת ספרי לימודחובת חינוך
בל תשחית
חינוךחוק זכויות התלמידשיח הזכויות
כבוד מורים
משפטיזציה
משפטסינון אתריםחובת חינוך
לפני עיוור
מניעת נזק
בחירה חופשית
משפטציון תאריך עברי בתעודה מזההזהות יהודית
לוח עברי
חינוךהשכלת יסוד חינם למבוגריםחובת חינוך
והדרת פני זקן
לימוד
חינוךחינוך כעבודה מועדפתחובת חינוך
חינוךמימון ציבורי למסע לפוליןאונאת דברים
הלבנת פנים
עבודה ורווחהלימוד השפה העברית לעוליםשפת הקודש
עליה
ממשלהגשת עצומות לכנסתמנהיגות
שירות ציבורי
כלכלהעיקול דמי ליווי לעיווריםמסדרין לבעל חוב
עיוורון
ציונותרעיה במקרקעי ציבורישוב ארץ ישראל
משפטמענה ראשוני לכיבוי שריפותמניעת נזק
לא תעמוד על דם רעך
בל תשחית
משפטהתיישנות הטרדה מיניתדיני ראיות
חינוךחינוך להתנהלות כלכליתחובת חינוך
אחריות אישית
צרכנות נבונה
כלכלהפרסום בבתי מגוריםמידת סדום
עבודה ורווחהרשיון נשיאת נשק לבעלי עבר פלילי ששירתו בצבאתקנת השבים
שיקום
תשובה
אונאת דברים
כלכלההגבלת השכר המוכר כהוצאהצרות עין
נטל המס
כלכלהשמיטה ממלכתיתהיתר מכירה
רבנות ראשית
פיקוח מחירים
עבודה ורווחהסיוע לעשוקים וחלשיםערבות הדדית
לא תעמוד על דם רעך
מנהיגות
צדקה
משפטהגבלת שירותי הודעות אנונימיותאונאת דברים
חופש בחירה
בריונות רשת
חינוךחינוך לשמירת הנפשמנהיגות
לא תעמוד על דם רעך
חובת חינוך
ממשלאחריות הממשל למניעת תאונות דרכיםונשמרתם מאד לנפשותיכם
מניעת נזק
תיקון דרכים
לא תעמוד על דם רעך
משפטעיקול מבתי תפילהחובת תשלום
שמירת הקודש
חילול השם
הקדשות
משפטקדימות לעסקים קטנים בהחזר חובותצדקה
כלכלהביטול עסקה ברוכלות ובמכר מרחוקוהדרת פני זקן
משפטפסיקה על פי רוב שופטים בעונשים חמוריםדיני ראיות
רוב
משפט פלילי
כלכלהפרסום הימוריםהימורים
יישובו של עולם
משפטהזכות להשכחחופש הביטוי
זכות הציבור לדעת
לשון הרע
הלבנת פנים
לא תעמוד על דם רעך
משפטהערכת שוויו של רכב מעוקלשומה
משפטהרשעה בהודאה עצמיתדיני ראיות
משפט פלילי
משפטליווי משפטי בשפת החשודדיני ראיות
עורכי דין
פתח פיך לאילם
משפטיחסי אפוטרופוס וחסויאפוטרופוס
בחירה חופשית
משפטאיסור צריכת זנותזנות
אונס
מעמד האישה
שיקום
משפחה ומעמד האישהפרסום שמות לסרבני גטעגינות
הלבנת פנים
משפטחשיפה מרצון של נפגעי תקיפה מיניתדאגה בלב איש ישיחנה
צער רבים
מניעת נזק
משפטעישון בבתים משותפיםהלכות שכנים
מניעת נזק
קנסות
רפואהעידוד חיסוןונשמרתם מאד לנפשותיכם
חסד
בחירה חופשית
לא תעמוד על דם רעך
משפטציון שמות בפסקי דיןפומביות הדיון
לשון הרע
תקנת השבים
עבודה ורווחההנגשת בתי כנסיות ומדרשותנגישות
זיכוי במצוות
הידור
כבוד הבריות
אל תמנע טוב מבעליו
צדקה
כדי מחסורו
משפחה ומעמד האישהענישת רוצח אשתורצח
אלימות במשפחה
משפט פלילי
משפטביוש ("שיימינג")הלבנת פנים
כבוד הבריות
מניעת נזק
בריונות רשת
ציונותפטור מאגרת רישוי לעולים חדשיםעליה
צדקה
משפטנסיבות רפואיות מקלות בענישהמשפט פלילה
מידתיות
רחמים
עבודה ורווחהחניית נכיםחופש התנועה
צדקה
כדי מחסורו
עושר ולא במשפט
עבודה ורווחהחובת הדיורצדקה
כדי מחסורו
דיור ציבורי
תקנות השוכרים
משפטפסילת עבריינים ותשובתםתקנת השבים
שיקום
מניעת נזק
רפואההחזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבורייםלא תעמוד על דם רעך
פיקוח נפש
לא תשים דמים בביתך
כניסה לסכנה
עבודה ורווחהקצבת זקנהוהדרת פני זקן
חשיבות השפה
ממשלועדת בדיקה לרבני עריםמנהיגות
רבנות
משרת ציבור
חילול השם
משפחה ומעמד האישהסמכות בינלאומית לבתי הדין לגיטיןעגינות
פתח פיך לאילם
התייצבות בפני בית דין
ציונותיום ט' באבשחיתות
שנאת חינם
היסטוריה
חורבן
חינוךסביבה נקיה מאלרגנים במוסדות חינוךמניעת נזק
לא תעמוד על דם רעך
משפטשימוש מסוכן בנשק חםונשמרתם לנפשותיכם
לא תשים דמים בביתך
משפט פלילי
משפטשלטי חוצות ליד כבישיםונשמרתם לנפשותיכם
מניעת נזק
לא תשים דמים
עבודה ורווחהמיצוי זכויות והנגשת מידעאל תמנע טוב מבעליו
הנגשה
ואהבת לרעך כמוך
רפואהתשלום על חניה בבתי חוליםואהבת לרעך כמוך
צדקה
ביקור חולים
משפטפתיחת קזינוהימורים
יישובו של עולם
פנאי
זנות
עבודה ורווחהקיפוח ספורטאים שומרים שבתזהות יהודית
שבת
שיוויון חברתי
עבודה ורווחהקבורה בכוכיםמנהיגות
חשיבה ארוכת טווח
שיוויון חברתי
רפואהפיקוח על מוהליםכניסה לסכנה