EN תרמו לצהר

צהר לחקיקה

צוות רבני צהר לחקיקה פועל בכנסת במטרה להרחיב ולהעמיק את זהותה היהודית של מדינת ישראל באמצעות פעילות בכנסת ישראל. בחרנו בזירה זו בשל היות בית המחוקקים הבית שהחלטותיו מעצבות את מציאות החיים במדינה, ובשל היותו זירה המשפיעה על השיח, על הלכי הרוח ועל העמדות בציבוריות הישראלית.

המיזם עצמאי ואינו מפלגתי, ונמצא בקשר עם חברי הכנסת מכל סיעות הבית.

תחומי הפעילות העיקריים של צהר לחקיקה הם:

פרסום מחקרים וניירות עמדה והצגתם בוועדות הכנסת

ניתוח מנקודת מבט יהודית של הצעות חוק ונושאים שעל סדר היום הציבורי והצגתם בוועדות הכנסת.

ייעוץ למקבלי ההחלטות

רבני המיזם מסייעים לחברי כנסת ולשרים המבקשים לשלב את נקודת המבט היהודית בהצעות החוק שהם מגישים או בנאומיהם ובפרסומיהם.

קידום חקיקה יהודית

קידום חקיקה בתחומי החברה, המשפחה והאתיקה, המיוסדת על עולם ערכים יהודי.

בשנת תשע"ג יצא לאור הספר "צהר לחקיקה", ובו המאמרים וניירות העמדה שפורסמו על ידי רבני המיזם במהלך כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה. באתר שלפנינו מוצגים חומרים נבחרים מעבודת המיזם בכנסת התשע-עשרה.