EN תרמו לצהר

חוקים שצהר קידמה

כחלק מהעמל לעצב את דמותה היהודית של המדינה הצלחנו לקדם חוקים המבטאים ערכים אלו.

חוקים אלו גובשו על ידי חברי המיזם תוך התייעצות עם פוסקי הלכה ועם מומחים בתחומי החברה, המשפט, האתיקה והכלכלה.

החוקים הוגשו על ידי חברי כנסת מכל המפלגות הציוניות ביוזמת צהר לחקיקה ובשיתוף פעולה מתמשך עם הארגון.


פתיחת אזורי רישום לנישואין

החוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (אזורי רישום), התש"ע–2009 קובע שיש לאפשר לבני זוג המבקשים להינשא לקבל תעודת רווקות ולהירשם לנישואין אצל כל רב המוסמך כרשות רושמת.

בכך החוק מונע הפסדים מיותרים מזוגות המבקשים להירשם לנישואין ומשפר את איכות השירות הניתן להם, כל זאת תוך שמירה על כל הדרישות ההלכתיות קלה כחמורה. העברת החוק לוותה במאבקים רבים, ומהווה פריצת דרך בשיפור השירות למבקשים להירשם לנישואין בישראל.

החוק הוגש על ידי חברי הכנסת עתניאל שנלר, פאינה קירשנבאום ואיתן כבל, ביזמת צהר לחקיקה.

להרחבה


רישום כיהודי על פי פסק דין של בית הדין הרבני

חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום על פי פסק דין), התשע"א–2011 קובע כי משרד הפנים יהיה חייב לרשום אדם כיהודי, אם הוכרה יהדותו על ידי בית דין רבני. בכך מונע החוק עוול שנגרם ליהודים רבים שהוכרה יהדותם בבתי הדין הרבניים, אך משרד הפנים סירב לרשום אותם כיהודים.

החוק הוגש על ידי חברי הכנסת דוד אזולאי, איתן כבל, פאינה קירשנבאום וזבולון אורלב ביזמת צהר לחקיקה.

להרחבה


קידום זהות יהודית בחוק השידור הציבורי החדש

חוק השידור הציבורי, התשע"ד–2014, שנחקק בכנסת הנוכחית, הוא בגדר תחליף ועדכון לחוק רשות השידור, תשכ"ה–1965. בשונה מן החוק הישן, בהצעת החוק החדשה, לא נזכר כי אחת ממטרות רשות השידור היא לחזק את החינוך למורשת ישראל ולזהות יהודית. פעלנו יחד עם חבר הכנסת יוני שטבון לתיקון הצעת החוק. בעקבות פעילות זו, נקבע גם בחוק החדש שחיזוק מורשת ישראל הוא אחת ממטרותיו.

להרחבה


חובת סינון אתרים פוגעניים

חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ד–2013 קובע כי חלה חובה על ספקי האינטרנט לסנן כבררת מחדל כל תוכן פוגעני לכל המנויים. החוק לא עבר כלשונו, אך בזכותו תיקן השר נהלים מחמירים המחייבים את הספקים לסנן חינם אתרים בצורה מקיפה, ליידע את המנויים בדבר הסכנות הטמונות באינטרנט, ועל האפשרותלסינון חינם הפתוחה לפניהם. בכך החוק מגן על קטינים מפני פגיעה בעולמם הרגשי והמוסרי ומפני התדרדרות להתמכרות מכל סוג שהוא ומפני ניצולם על ידי זרים. בכך רשת האינטרנט בישראל נעשתה מוגנת הרבה יותר.

החוק הוגש על ידי חברת הכנסת אורלי לוי ביזמת צהר לחקיקה.

להרחבה


קשר קטין עם הורי הוריו

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – קשר קטין עם הורי הוריו), התשע"א–2011 קובע שיש להקנות לבית המשפט סמכות לקבוע הסדרים בעניין הקשר שבין הורי ההורים לבין נכדיהם, בכפוף לטובת הילד, זאת לעומת המצב החוקי שהיה קיים לפני חקיקת החוק המעניק סמכות זו רק אם מת אחד מהורי הקטין.

בכך החוק מחזק ומשמר את הקשר בין הסבים ובין נכדיהם, קשר חשוב מנקודת המבט היהודית גם עבור הסבים גם עבור הנכדים.

החוק הוגש על ידי חברי הכנסת זבולון אורלב, יריב לוין, אורית זוארץ ואורי אריאל, ביזמת צהר לחקיקה.

להרחבה