תרמו לצהר

תנאי השימוש

תנאי השימוש

האתר מכיל מידע ותכנים מטעם צהר ותחומי פעילותה ומוצעים בו מגוון שירותים כמפורט לעיל.

 

שימושך באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה לרבות מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל וכן הוראות או הנחיות שיופיעו במהלך השימוש באתר (להלן יכונו "תנאי השימוש" .(

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין צהר. תנאי השימוש עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש באתר

 

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" להלן בתנאי השימוש היא כל תוכן מילולי,  חזותי קולי,  או שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

 

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר אלקטרוני אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב) בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

מובהר בזאת כי צהר אינה מתחייבת כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, וצהר רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים המוצעים באתר ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי צהר ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של צהר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן)

* אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;

* הנך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של צהר לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות לבעלי עסקים, לצורך מטרות המקדמות את בית העסק שבבעלותם בלבד; אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוךהאתר, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

* אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;

* אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירות;

* אין להעלות לאתר תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

 

צהר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את צהר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

צהר רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית צהר לבטל את רישומך לאחד מהשירותים המוצעים באתר, או לחסום את גישתך לאתר, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים –

* אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לשירות;

* אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בצהר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של צהר;

* אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

* אם הפרת את אילו מתנאי תנאי השימוש;

* אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להשתמש באתר בכל דרך שהיא;

* אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;

* אם יש לך חוב כספי לצהר ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;

* עם הפסקת פעילות צהר או סיום פעילותו של האתר;

* לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;

* בכל מקרה אחר בו צהר סבורה כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.

צהר עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בשירות. צהר שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

מידע שגוי / לא נכון / לא עדכני

במדה ומצאת כי מפורסם בשירות מידע שגוי / לא נכון / לא עדכני, אנא פנה במהירות האפשרית אל האתר באמצעות פרטי התקשורת המפורטים להלן והודע לנו על מה מדובר באופן מפורט. צהר מתחייבת לבדוק את התלונות במהירות ובזהירות ולהסיר מהאתר מידע שיימצא לא נכון או לא עדכני.

שירותים בתשלום

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. חלק מהשירותים המוצעים באתר ניתנים בתמורה. במקרה כזה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורטו בעמודים הרלבנטיים באתר.

תרומות

צהר מאפשרת למשתמשים באתר לתרום כסף לטובת פעילות צהר באמצעות האתר, על ידי שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שירותי צד שלישי כגון Bit, paypal, או שירותי תשלום דומים (להלן 'שירותי התשלום')

בעת מתן תרומה באתר באמצעות שירותי התשלום, תבוצע בדיקת כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי. לאחר אישור התרומה צהר תנפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.

כל משתמש אשר ביצע תרומה באתר יהיה רשאי לפנות לארגון על מנת לשנות את סכום התרומה או לבטל את התרומה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981. בקשה לביטול התרומה תעשה באמצעות פנייה בדוא"ל או בפניה טלפונית אל הארגון. בהתאם לפרטים המפורסמים להלן.

 

הארגון יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בשירותי התשלום. במידה והארגון יחוייב על ידי שירותי התשלום בגין השינוי או הביטול  יחויב מבצע הפעולה בגין עמלת הביטול כאמור.

צהר לא אוספת או שומרת נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי שירותי התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.

צהרי רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שפעולותיה נעשות בהתאם למטרות צהר.

פרטיות

עבור נתינת חלק מהשירותים המוצעים באתר דרושים לצהר פרטים אישיים בהתאם לצורך ולעניין.

כל מסירת פרטים אישיים לצהר באתר תהיה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות אשר פורטה לעיל, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

מובהר בזאת כי הזנת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה ועשויה להוות עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לצהר עקב כך.

קטינים

צהר אינה נותנת שירותיה לקטינים מתחת לגיל 18 ואינה אוספת מידע על קטינים, למעט מידע עבור שירותים לבר מצוה / בת מצוה).

על משתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לשימוש באתר. אם ייוודע לצהר כי קטין מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר.

שירותי האתר אינם מופנים לקטינים מתחת לגיל 18 והארגון אינו מעוניין לקבל מידע אישי מקטינים. במידה והינך סבור שנמסר לחברה מידע על ידי קטין ללא אישור הוראה או אפוטרופוס, אנא פנה אלינו לכתובת המפורטת להלן.

קישורים והפניה לאתרים חיצוניים

האתר עשוי להכיל מידע והפניות או קישורים לאתרים, ובכלל זה קישורים לבתי עסק, גופים שונים הנותנים שירות ועוד. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט.

צהר לא תשא בכל אחריות לתכנים המפורסם באתרים אליהם מפנה או מקשר האתר. פרסום תכנים באתר האינטרנט, לרבות הפניה או קישור לאתרים, אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. צהר רשאית על פי שיקול דעתה להסיר כל הפניה או קישור מהאתר וכן להוסיף קישורים או הפניות אחרים.

כל שימוש באתרים אלה יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר הספציפי ובכפוף לחתימה על הסכם נפרד בין המשתמש לאותו אתר ככל שנדרש, וצהר לא תשא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

ככל שהשירות מכיל קישורים לשירותים ומשאבים חיצוניים, הארגון אינו שולט בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. צהר לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים. מומלץ כי בעת פניה לקישורים, אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', לקרא לעומק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים, ולוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, ובשירותים המוצעים באתר וכל תוכן הכלול בהם הינן של צהר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לצהר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מצהר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

הסרת תכנים מהשירות

צהר מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם בשירות פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את צהר על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על-ידי צהר, ככל שינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

אחריות והגבלת אחריות

בכל מקום בתנאי השימוש בו מפורטת אחריותה של צהר, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר, ובכל תוכן, או שירות הכלולים בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה וצהר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין מהאתר, וכל תוכן ושירות הכלולים בהם.

צהר אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי צהר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל צהר או אצל מי מספקיה.

צהר לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של צהר, או של מי מטעמה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צהר לא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם האתר או השירותים המוצעים באתר, לרבות עיכוב הביצוע ו/או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן.  בהסכם זה "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, הארגון לא ידע או חזה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתו הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהארגון למלא את התחייבויותיו על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מחדלי צד ג', תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה, אירועים ביטחוניים, מצב חירום בריאותי או מגפה.

 

באישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנך מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את צהר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מתנאי השימוש. בנוסף, תשפה את צהר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

נגישות

האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

ככל ונתקלת בבעיה בעניין זה, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי התקושרת המפורטים להלן ואנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לעזור ולתקן את הבעיה.

שינויים באתר והפסקת פעילות

צהר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים באתר והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צהר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית צהר להפסיק בכל עת את מתן השירותים המוצעים באתר, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת האתר אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. צהר תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם צהר הודעה באתר על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

שינוי בתנאי השימוש

צהר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מתנאי השימוש. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או בתנאי השימוש שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאי השימוש המובאים באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של תנאי השימוש. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאי השימוש, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

סיום התקשרות והפסקת מתן שירות

צהר תיהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. צהר לא תיהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.

נוסף לאמור לעיל צהר תהיה רשאית בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחדול ממתן שירות מבין השירותים המוצעים באתר או לבצע בהם שינויים, כולם או מקצתם.

על צהר  לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.

צהר תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירותים המוצעים באתר, לרבות מבנה השירות, סוג השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד הארגון. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת הארגון, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שצהר תראה לנכון לעשותו.

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צהר בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר, ובשירותים המוצעים באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.

המחאה

העבירה צהר את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי השימוש. אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי תנאי השימוש וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

פנה אלינו – פרטי תקשורת

צהר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי השירות וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור כי פורסם בשירות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, או באמצעות מנגנוני יצירת הקשר בגוף השירות, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

באמצעות כתובת הדוא"ל:  office@tzohar.org.il בדאר: רחוב המלאכה 9, אזור התעשיה הצפוני, לוד. בטלפון: 077-7756565 | בפקס: 08-9152280.