תרמו לצהר

נישואי בת נכרי לכהן

מאת הרב אלישיב קנוהל

ב"ה, טבת תשע"ה

לרבנים המחתנים שלום וברכה

אני מקווה ששלומכם טוב וכל אשר לכם בטוב. שמחתי לפגוש חלק מכם בחנוכה. אני מקווה שגם אתם ומשפחותיכם נהניתם מיום שמכוון בעיקר לילדים המשלמים במהלך השנה את המחיר שאבא נעדר מדי פעם מהבית, מחוץ להיעדרויות המתחייבות מתוקף עבודתו ושאר תפקידיו של אבא.

בפעמים הקרובות אני מבקש להקדיש מספר עיונים לשאלות הכהונה העולות על שלחננו כמעט מדי שבוע. בחלק מהפעמים גם אתם תתקלו בשאלות אלו. אמנם הרב המחתן אינו צריך לדעת את הפסיקה והקביעה בשאלות הנ"ל, והחובה לברר ולהכריע מוטלת על המשרד – קרי על רשם הנישואין. אבל בכל אופן אני סבור שכדאי מאד שהרב ידע על דרך פסיקתנו בנושא הנידון. שכן, לעתים הרב זוכר מהסוגיה או מלימוד נרחב יותר קביעות אחרות, וטוב לדעת מהי מדיניותנו ועל מה היא מסתמכת.

נישואי בת נכרי לכהן

הפעם אביא בפניכם את השאלה הבאה: זוג בא להירשם. מתברר שהחתן כהן והכלה יהודיה, אלא שאביה אינו יהודי. בעיקר אצל העולים מחבר העמים התופעה מאד נפוצה. בבירור היהדות שהכלה מביאה מבית הדין הרבני כתוב שאמה יהודיה אך אביה נכרי. האם אנו יכולים להתיר להם להינשא? כפי שתראו להלן הבית יוסף מביא מחלוקת ראשונים בעניין ומכריע בשלחן ערוך שהולד פגום לכהונה. פירוש שבת כזו לא תינשא לכהן.

בית יוסף אבן העזר סימן ד

בפרק החולץ (יבמות מה:) אסיקנא הלכתא גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר. וכתב הרי"ף (טו.) ואיכא מרבוותא דמסיימי בה דהא דאמרינן הולד כשר הני מילי לישראל אבל לכהונה הולד פגום דאי ברתא היא אסורה לכהן וחזינן לרבוותא אחריני דפסקי דלא מסיימי הולד פגום ואנן מספקא לן אי הוי פגום אי לא והרב המגיד כתב בפרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה (ה"ג) שגם הרמב"ן (יבמות מה. ד"ה והא ובספר הזכות על הרי"ף שם) העלה הדבר בספק וכתב ואם נשאה אין מוציאין מידו והולד ספק חלל. והרמב"ם סתם וכתב הולד כשר משמע דפשיטא ליה שאינו פגום. והרא"ש (סי' ל) כתב על דברי הרי"ף איני רואה כאן מקום שיפול בה ספק מדקאמר לעיל (מה.) סתמא דתלמודא וכולהו אמוראי מודו דהולד פגום לכהונה קל וחומר מאלמנה וכו' וכיון דקל וחומר לית ליה פירכא ליכא מאן דפליג עליה ורבינו סתם הדברים כדעת הרא"ש ז"ל: וברמב"ם הל' איסורי ביאה פרק ט"ו, ג: עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בין פנויה בין באשת איש בין באונס בין ברצון.

שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ד,יט

עובדי כוכבים ועבד שבאו על הממזרת, הולד ממזר. ואם באו על בת ישראל, בין פנויה בין אשת איש, הולד כשר, ופגום לכהונה.

לכאורה השולחן ערוך סותם לחומרא. אך בתשובה שלקמן נראה שהדברים יותר מורכבים: זוהי תשובתו של הרב משש זצ"ל שהיה שנים רבות רבה של ירושלים. והוא מסתמך גם על הרב אהרנברג מפ"ת ועל כמה פד"ר:

 אכן בדרך זו הנחה אותי גם הרב דייכובסקי שליט"א בהיותו מנכ"ל בתי הדין הרבניים, וכך אנו נוהגים למעשה. אני מדבר עם כל בחור כזה כדי לשמוע ולהבין את מסורת כהונתו. לאחר מכן אני מנסה לתהות על הזוגיות שלהם, עד כמה הם מחוייבים זה לזה, כגון: האם הם חיים ביחד, כמה זמן, מה הם יעשו אם הרבנות לא תתיר להם להינשא כדמו"י. אם אני משתכנע שהם אגודים כבר אני מאפשר להם להינשא, כמבואר בתשובה הנ"ל. (כמובן שאשמח לשמוע הארות והערות מכל מי שיש לו מה להעיר).

בברכה נאמנה

הרב אלישיב קנוהל