תרמו לצהר

כלים שבישלו בהם בשבת

מאת הרב משה ביגל

שאלה:

אנו סטודנטים המתגוררים בדירה אחת עם סטודנטים שחלקם אינם דתיים.  כולם קבלו על עצמם לכבד את נושא הכשרות וכל המזון המבושל במטבח הוא ממאכלים כשרים ויש הפרדה מוחלטת בין בשר וחלב. לאחרונה נשארו סטודנטים בדירה גם בשבת ובשלו בכלים בשבת.

א. האם מותר לנו לאכול לאחר השבת מאכלים כשרים שבושלו בשבת בכלים הכשרים?

ב. האם הבישול בשבת הפך את הכלים לאסורים, או  שמותר לנו להשתמש באותם כלים מכיוון שכשרותם נשמרה למרות שבישלו בהם בשבת?

 

תשובה:

א.      כשרות מזון שבושל בשבת:

 יהודי שבישל או חילל שבת בשביל יהודי אחר אפילו במזיד מותר לאחרים מיד בצאת השבת ליהנות מהמאכל, ובכלל זה גם למי שבשבילו חללו את השבת.(שו"ע, שי"ח, א, מגן אברהם ומשנה ברורה שם). יש פוסקים שכתבו שבימינו כשחילול שבת ע"י יהודים נפוץ מאד לצערנו, דין תבשיל שבושל בשבת  ע"י יהודי הוא כדין נוכרי שבישל בשבת, ולכן יש להמתין במוצ"ש פרק זמן כדי שיוכלו ליהנות ממנו במוצ"ש. (פרי מגדים).

יש מי שפסק שבמקרה של חילול שבת קבוע וידוע, יש בהנאה מחילול זה דין של סיוע ביד עוברי עבירה ולכן התבשיל אסור לעולם בכדי לא להיות שותף ומסייע לחילול שבת. (כתב סופר, או"ח נ)

לסיכום: במקרה חד-פעמי של בישול בשבת יהיה מותר לאחרים וגם למי שבישלו עבורו לאכול מהתבשיל לאחר השבת. במקרה שבו היהודי בשל לעצמו (כמו במקרה שלכם) יהיה מותר ליהודים אחרים לאכול מהתבשיל לכל הדעות מיד במוצ"ש.

ב.      כשרות הכלים שבישלו בהם בשבת:

המזון שבושל בשבת אסור בגלל  גזרת חכמים כדי להתרחק מחילול שבת, ודין המאכלים אינו אסור כשאר האיסורים מדאורייתא או מדרבנן, אלא כקנס, והראיה היא שהמאכלים מותרים לאחר השבת, במקרים מסוימים. אשר על כן יש אומרים שהכלים לא נאסרים ומותר להשתמש בהם לאחר השבת . (לוית חן שי"ח מ"ב בשם אחרונים בדברי הרשב"א)

יש האוסרים את השימוש בכלים אלו כדין כלים שהתבשל בהם מזון שאינו כשר, ומתירים רק במקרה שבישלו בשבת עבור חולה שיש בו סכנה (משנה ברורה לסימן שי"ח א בשם מגן אברהם בדברי הרשב"א)

לסיכום:

לדעת רוב גדולי הפוסקים, כלים שבשלו בהם בשבת באיסור, הכלים נאסרים כמו כלים שבשלו בהם טריפה. כלים אלו צריך להכשיר לפי הכלל כבולעו כך פולטו.

המקלים בזה יש להם על מי שיסמכו.

בנוגע למאכלים שבושלו לאחר השבת בכלים אלו עצמם, אם מדובר במקרה חד פעמי ובמקום צורך גדול, או כדי לא לפגוע במארחים, אפשר להקל ולהתיר את המאכלים הכשרים שבושלו בכלים אלו לאחר השבת, ובפרט עם עברו יותר מ 24 שעות מחילול השבת.

 

הרב משה ביגל הוא רבה של מיתר ומרבני 'צהר'. לתגובות ופניות: mbiegel53@gmail.com