תרמו לצהר

דגים הם פרווה

מאת הרב משה ביגל

שאלה:

מכיוון שדגים הם פרווה, אינם בשריים ואינם חלביים, האם מותר לבשל, או לאכול דגים עם בשר או עם חלב?

 

תשובה:

דגים עם בשר

דגים הם פרווה, לכן מעיקר הדין היה מותר לבשל ולאכול אותם גם עם בשר וגם עם חלב. אבל חכמים אסרו לאכול או לבשל דגים יחד עם בשר בגלל הסכנה שזה יכול לגרום לצרעת. (פסחים ע"ו ב', שו"ע יו"ד קט"ז ב') בעיה זו נפוצה מאד באירועים בהם מוגשים, במזנון המקדים, דגים וגם בשרים למיניהם. יש להיזהר שלא לאכול בשר ודגים ביחד ובאותם כלים.

יש מי שכתב שבימינו אין הדבר גורם נזק כי הטבע השתנה ולכן מותר לאכול ולבשל דגים עם בשר (מגן אברהם קע"ג א' וערוך השולחן קט"ז י')

 

בשר שהתבשל בכלי שבשלו בו דגים

יש מי שכתב שסכנה חמורה מאיסור, ולכן איסור התערובת של דגים ובשר חמורה יותר מאיסור רגיל  ובכל מקרה התבשיל שהתבשל בכלי של דגים התבשיל אסור בגלל חומרת הסכנה שבו. (מהרי"ל ודרכי משה מובאים בט"ז ליו"ד קט"ז ב)

ויש מי שכתב שדג בטל בתבשיל בשר אם יש בתבשיל פי 1000 מהדג  (מגן אברהם  שט"ז כ"ג)

אבל לרוב הדעות אין סכנת צרעת בטעם הדגים שבלוע בכלים ולכן אם הכלי נוקה לאחר שבשלו בו דגים מותר לבשל בו בשר. ואפילו אם נפלה חתיכת דג לתוך תבשיל בשר אם יש בתבשיל פי 60 מהדג, התבשיל מותר כמו בכל מקרה של איסור שנפל לתבשיל.(איסור והיתר כ"ג ומהרש"ל   מובאים בט"ז ובש"ך ליו"ד קטז ב' )    

 

בשר אחרי דגים

 אם אוכלים דגים ורוצים לאכול לאחריהם בשר או להיפך, צריך לנקות, או להחליף, את הסכו"ם ואת הצלחות  ולשטוף את הפה או לאכול מאכל אחר בין הדגים לבשר, כדי להפריד ביניהם (שו"ע יו"ד קט"ז ג').ניקוי הכלים יכול להיות ע"י ניגוב בלבד ולא צריך להיות ניקוי יסודי של שטיפת הכלי (ע"פ האחרונים שם)

 למנהג הספרדים: יש  לרחוץ ידיים בין דגים לבשר (שו"ע או"ח קע"ג ב' ויו"ד קט"ז ג')

למנהג האשכנזים: ואין צורך לרחוץ ידיים (הרמ"א שם ומגן אברהם לשו"ע או"ח קע"ג א' )

 

דגים עם חלב

מעיקר הדין דגים הם פרווה ולכן מותר לבשלם או לאוכלם עם חלב, וכך אכן נפסק להלכה. (שו"ע יו"ד פז ג) אלא שמחבר שולחן ערוך בעצמו שהתיר זאת להלכה אסר אכילת דגים בחלב מפני הסכנה (בית יוסף יו"ד פז,  בשם כנסת הגדולה) איסור זה אינו מוזכר בתלמוד ולכן רבים ממפרשי השולחן ערוך כתבו שדברי הבית יוסף הם טעות סופר וכוונת הבית יוסף היתה לכתוב שדגים עם בשר, שכפי שכתבנו לעיל, אסורים בגלל הסכנה,. (שו"ע יו"ד פז, ש"ך ה', ט"ז ג', פרי חדש ו'. בפתחי תשובה וערוך השולחן יו"ד פז ט"ו)

יש פוסקים שביססו את דברי הבית יוסף לאסור דגים  עם חלב מפני הסכנה, על פי  עדויות רופאים (באר היטב פרי מגדים ועוד אחרונים המובאים בפתחי תשובה ובדרכי תשובה מג )

ויש מי שדחה את דבריהם ומוכיח זאת מכך שהרמב"ם, שהיה גם רופא גדול, לא הזכיר איסור דגים בחלב . (חתם סופר ק"א). יש שכתבו שהכל תלוי במקומות ובאנשים ובמקומות שתבשיל זה אינו גורם נזק מותר לאכול דגים וחלב (בית יהודה ו' ויד אפרים, מובאים ברכי תשובה ליו"ד פ"ז מ"ג)

מכיוון שאין לאיסור זה כל מקור הלכתי פסק הרמ"א להתיר דגים בחלב. (דרכי משה יו"ד פ"ז ד).

לסיכום:

מנהג הספרדים: לאסור לאכול דגים עם חלב ומוצריו. וכן נהגו חסידי חב"ד (ע"פ שארית יהודה, בן איש חי ב' בהעלותך ט"ו ויחווה דעת ו' מ"ח)   

לשיטה זו, אסור לאכול פיצה עם טונה או אנשובי ודומיהם.

מנהג האשכנזים: להתיר אכילת דגים עם חלב.(ע"פ הרמ"א והאחרונים הנ"ל))