תרמו לצהר

ילד קטן נזק גדול

מאת הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

קול הזכוכית המתנפצת שהגיע מחדר המדרגות וקולות הילדים מתווכחים בעקבותיו, הבהירו ליוסי מעל לכל ספק מה קרה. "אני לא מאמין!", הוא מלמל ויצא מהדירה במהירות. "האינדיאנים האלה שברו את דלת הכניסה", חשב לעצמו בעודו שועט לכיוון חדר המדרגות. יוסי שהספיק לראות את ילדי השכנים מלמעלה עולים במהירות במדרגות ובידם כדור, החליט שהפעם הוא לא מוותר ותבע את הורי הילדים לדין תורה, וזהו פסק הדין שהתקבל:

במשנה (בבא קמא פז, א) נאמר: "חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה… הם שחבלו באחרים פטורים". כלומר, קטן שהזיק פטור, כיון שאינו בר דעת ואינו בר עונשין ונזיקין. עם זאת בספר הגהות אשרי (על הרא"ש בבא קמא ח, ט) כתב בשם האור זרוע שכאשר הקטן יגדל הוא יהיה חייב לשלם עבור מה שהזיק.  שיטה אמצעית מצינו אצל בעל תרומת הדשן (ח"ב סי' סב) הסבור כי אין חיוב על הקטן, אבל ראוי שקטן ישלם כשיגדל ויתקן בכך את עברו, "דסימן רעה הוא לקטן שנעשו מכשולות מתחת ידו, לכן טוב שיקבל איזה כפרה".

להלכה: הרמב"ם והשו"ע (חו"מ סי' תכד סע' ח) פסקו שקטן שהזיק פטור. הרמ"א (או"ח סי' שמג, א) הביא את שיטת תרומת הדשן להלכה. שיטת האור זרוע, לעומת זאת, לא הובאה ולפיכך, אין לבית דין סמכות לחייב את הקטן.

יחד עם זאת, ע"פ תשובת החתם סופר (יו"ד סי' שיז), שדייק מהרמב"ם שבוגר בבני נח מוגדר על פי דעתו ולא על פי גילו, נראה לדייק כי ראוי לחייב קטן בר הבנה. שהרי הוא בן נח קודם היותו ישראל, והיותו יהודי אינה גורעת מחיובו (עי' נחל יצחק חו"מ סי' ז). אולם רבים חולקים על חידוש זה (חלקת יואב א).עד כאן באשר לחיוב הקטן.

בנוגע לחיוב האב, לכאורה ברור כי אפשר לחייב אותו על מעשה בנו. עם זאת מו"ר הגרז"נ גולדברג שליט"א מעלה רעיון לחייב בנסיבות מסוימות. בגמרא (ב"ק ו, א) מובא שאדם שמניח אבנו, סכינו או משאו בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו, חייב לשלם מדין תולדה של אש. אם כן, גם בנידון דידן, אב שלא שמר את הכדור והניח לבניו לשחק בו למרות שאינם יודעים לשמור עליו, והרי זה דומה לגחלת  שמסרה לקטן (ראה תחומין יח עמ' 48).

מעבר לשאלת החיוב הממוני, יש לציין דברי הרמב"ם (גנבה א, י): "ראוי לב"ד להכות את הקטנים על הגנבה כפי כח הקטן, כדי שלא יהיו רגילין בה, וכן אם הזיקו שאר נזיקין…". המגיד משנה אומר שמסברה חידש הרמב"ם שבעבירות שבין אדם לחברו יש להפריש את הקטן "כדי שלא תארע תקלה על ידו". נראה שיש בכך תועלת לחברה וגם תועלת לחינוכו של הקטן.

מכאן שאם נזקי קטן הופכים לתופעה אין מניעה שיתקנו גם תקנה המחייבת את האב בתשלום בנסיבות מתאימות, אף שכרגע אין חוק או תקנה בעניין זה. 

 

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג – אוניברסיטת בר-אילן וחבר צוות המחקר של מכון משפטי ארץ בעפרה.

שאלות ניתן לשלוח למכון משפטי ארץ דרך אתר דין תורה – www.dintora.org