תרמו לצהר

על הקבלה

מאת צהר

דור הולך ודור בא, ולכל דור ודור יש את הדרכים משלו להביע את עצמו ואת קשריו עם הא-לוהים. מטוטלת החיים נעה בדורנו מכיוון הכלליות לפרטיות, מהאידיאולוגיה להתחברות, מהאתיקה לאסתטיקה, מההלכה הפורמאלית לחיפוש חיים, ובדרכה שלה היא מוצאת דרכים שונות ואחרות מאלה שדור ההורים היה רגיל בהן. חלק מהתופעות הללו נעוצות ב"עידן החדש" (הניו-אייג') , והן מאוחדות עם עניינים רבים אחרים שכלל אינם קשורים בנושאים דתיים. זו התרבות הכללית בתוכה אנו חיים כיום.

 

תחייתה המחודשת של תורת הקבלה בדורנו היא דוגמא לכך. הפילוסופיה היהודית שביקשה להעצים את ההבדל שבין אדם לא-לוהים. היא העלתה את ריבונו של עולם לאין סוף המוחלט, והותירה את האדם במקומו על הארץ, ואף מיעטה את דמות היסודות האחרים שבו מלבד השכל הפועל. הקבלה מבקשת למלא את החלל העצום שנוצר, והיא עושה זאת בשתי דרכים. ראשונה בהן היא לתאר את כל מדרגות הביניים שבין הא-לוהות לבין האדם: עולמות אבי"ע, ספירות, מדרגות ועוד ועוד. בין הא-לוהים ובין האדם אין עוד חלל כי אם רצף של מדרגות מהאין סוף המוחלט אל המלכות המופיעה בעולם. שניה שבדרכים היא העצמת דמות האדם, והפיכתו למסוגל לחולל דברים באלוקות, על ידי מצוות, ניגונים, ייחודים וכוונות.

החיבור שבין הקבלה לבין ה"ניו אייג'" יוצר אפוא דמות מחודשת שאין אנו רגילים בה. דמות שמצמצמת את מקומה של ההלכה המיסגרתית, ומעצימה את מקומה של החוויה הדתית; דמות המקדשת את הניגון, הסיפור, העיסוק בדמות האדם ורגשותיו ואילו הצדדים הרציונאליים מוסטים ממקומם העליון. המתבונן מהצד תמהה האם מדובר ביצירה דתית מופלאה מתחדשת, או שמדובר בטכסיס חדש ומוצלח של אותו אשמאי זקן הקרוי יצר הרע, שבשם הקבלה והחסידות מצא מקום לפתות את ילדינו ואותנו, ולהרחיק אותנו מעבודת ד' במובן המקובל של המילה.

כבכל תהליך רוחני עמוק קשה לתת תשובה כוללת אחת. אולם ייתכן כי במקום להיות בעמדת השופט והמבקר נכון יותר להיות חלק מההתנסות הזו. התנסות זו יכולה לקשור קשרים במשפחה – לא רק ההורים הם המלמדים והמעצבים את הדרך, אלא הם גם לומדים ומקשיבים לחוכמה החדשה המובאת דווקא על ידי ילדיהם; החיפוש המשותף אחר החוויה הדתית המשפחתית תופסת את מקומה של המשמעת הקפדנית ושל הצורך לציית באופן מתמיד; הסודות החדשים הנחשפים מעולמה של הקבלה עשויים להיות מנוע מחודש לדברי תורה מרתקים, לשיחות רוחניות, לחיבור שבין גוף ונפש ולעוד עניינים המתחדשים בדרכה של אמונה. ההאזנה הזו כשהיא באה מלכתחילה ולא רק כמניפולציה גם עשויה לאפשר להורים להביא מפרי ניסיונם, ומדברים שהם למדו בחייהם דווקא על עולמה של ההלכה ועל מקומה של המסגרת המעשית התובעת והמחייבת. קיים אפוא פוטנציאל עמוק ומחודש בעולם הקבלה והחסידות המרכיב עצמו עם המסורת מחד גיסא ועם העידן החדש מאידך גיסא, ומי שיצליח לפנות מעמדת השופט והמבקר לחוויית המתנסה, הטועה והלומד – עשוי למצוא עולם חדש הנפתח בפניו, והמקשר אותו עם עצמו ועם א-לוהיו ביתר שאת.