תרמו לצהר

האם יש מצווה להצביע בבחירות

מאת הרב דוד סתיו

שאלה: האם חוץ מהזכות לבחור ולהיבחר קיימת מצווה להצביע בבחירות? האם מי שנמנע מלהצביע מבטל מצווה?

 

תשובה: ראשית יש לברך ולומר כי אשרינו שזכינו לחיות בדור שיכול להתלבט בשאלות של חברה ומדינה. במשך אלפיים שנות הגלות חיינו כפרטים או בקהילות, ולא נדרשנו לשאלות מסוג זה. עצם השאלה מעוררת אותנו להתבונן במציאות חיינו ולנסות להגדירה במטבעות הלכתיות ולאומיות. לכאורה הצבעה בבחירות הינה פעולה אזרחית הנגזרת מזכויותיו של אזרח בוגר במדינה דמוקרטית, ולכן אין בינה ובין עולם ההלכה ולא כלום. אמנם מצינו ספורים על רבים מגדולי ישראל שראו במעשה ההצבעה פעולה של מצווה ממש (היו מבינהם אף שהצביעו לפני התפילה כיון שראו בכך מצווה שיש להזדרז לקיימה כמו שאר מצוות בהן חלה חובת הזריזות), אולם עדיין לא התבאר בדבריהם הנמקה או מקור למצווה זו. ישנם אחרים, מהקצה האנטי ציוני של קשת הדעות, שראו במעשה ההצבעה פעולה של איסור בהיותה מבטאת הכרה במדינה הציונית ובסמכותה. כך או כך, המכנה המשותף לכל הוא כי יש לעצם המעשה או ההימנעות ממנו משמעות דתית.

למותר לציין שלא מצינו במפורש את חובת ההצבעה בתרי"ג מצוות,אולם בהחלט ניתן ניתן להעלות ארבעה מקורות אפשריים לחיוב להצביע מרוחם של חלק ממצוות התורה..

א.השבת אבדה– התורה הזהירתנו "לא תוכל להתעלם" (דברים כב,ג'). פירושה של אזהרה זו הוא "שלא להתרשל מהצלת ממון חברנו בין מטלטלים בין קרקעות" והוסיף רבנו יונה ואמר " ואמר שלמה (משלי כד, י): התרפית ביום צרה צר כחכה – פרוש: אם יש לך כח להציל בעצה או בהשתדלות ואתה מראה את נפשך שאין בך יכולת – יקצר כחך, מדה כנגד מדה.". במלים אחרות: התורה אוסרת להיות אדיש כלפי מצב קשה אצל אחרים. אדם שמצביע מבטא את המעשה אותו הוא מאמין שיש לעשות בכדי לעזור לכלל ולמדינה כולה. עוד הוסיף רבנו יונה שם וכתב כי חלק ממצות השבת אבידה היא הדאגה לטובת הזולת בעת צרתו." וטוב ונכון מאד להיות בכל עיר ועיר מתנדבים בעם מן המשכילים, להיות נכונים ומזומנים לכל דבר הצלה, בהיות איש או אשה מישראל שרויים בצער" (שערי תשובה שער ג' אות ע'-עא')

ב.תוכחה-התורה אומרת "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט',ז')כל אדם מישראל מצוה "להוכיח לחוטא או מי שירצה לחטוא ולמנוע אות ממנו במאמר ותוכחה ואין ראוי שיאמר אחד ממנו אני לא אחטא ואם יחטא זולתי מה לי"(רמב"ם מצוה רה')

מצוה זו היא מהקשות ביותר לקיום וכבר כתבו קדמונניו כי אין מי שיודע להוכיח בדור הזה ומ"מ כתב רבנו יונה שאחת הדרכים לישומה של מצוה זו  היא "ולהנצל מן העונש הזה, נכון הדבר לבחור אנשי אמת ולחזות מכל העם אנשי חיל, לתתם ראשי השגחה על כל שוק ומגרש משכנותם, להשגיח על שכניהם ולהוכיחם על כל דבר פשע ולבער הרע.

כלומר אם אנו תופסים כי חלה עלינו חובת תוכחה על המתרחש מסביבנו הרי אנו מחוייבים לנקוט בדרך המקובלת בעולמנו להשפיע וזו דרך הבחירות.

ג.מצות קדוש ה' –כל בית ישראל מצווים על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל….וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם ואם היה בעשרה מישראל הרי חלל את השם ברבים,(רמב"ם הל' יסוה"ת).המבואר בדבריו הוא כי כל פעולה של עבירה ובודאי כשהיא נעשית בפומבי יש בה משום חילול ה'.כאשר נבחרי כנסת העם היהודי עושים את רצון ה' הרי הם מקדשים שם שמים וח"ו כאשר מצתרחש ההיפך.

.וכבר כתב רבנו יונה , "היצורים כולם נבראו לכבוד השם יתברך, שנאמר (ישעיה מג, ז): "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"..(רבנו יונה שערי תשובה שער ג' פיסקא קמג')היותנו שותפים בבחירת אנשים שיקדשו שם שמים היא חלק ממצות קדוש השם שלנו כבוחרים.

ד.מצות מנוי מלך-כתב הרמב"ם "שצונו למנות עלינו מלך מישראל ,יקבץ כל אומתינו וינהיגנו והוא אמרו יתברך "שום תשים עליך מלך".(ספר המצוות מצוה קעג')אמנם עצם קיומה של המלכות הוכרז לפני למעלה מששים שנה .אולם בחברה דמוקרטית ניתנת לנו האפשרות לחדש ולהתחדש בקיומה של מצוה זו בהכריענו מדי כמה שנים באופיה של המנהיגות שתשלוט במדינת ישראל.

אין אדם מכיר בניסו,קבלנו מתנה גדולה מבורא עולם בדמותה של מדינה יהודית בארץ ישראל.מתנה לה לא זכו דורות רבים של חולמים ומצפים.הצבעה בבחירות היא חלק מהכרת הטוב לבורא עולם על מה שהעניק לנו .אשרינו שזכינו להיות חלק מהתקופה בה אנו יכולים להשפיע במעשה ידינו על אופיה של הממשלה היהודית בארץ ישראל. אל נחמיץ את הרגע.