תרמו לצהר

שינה בסוכה

מאת הרב דוד

שאלה: שלום וברכה. ב"ה נשאנו אני ורעייתי לפני מספר חודשים. מאז ומעולם הקפדתי על שינה בסוכה, ומטבע הדברים אני מעוניין גם השנה לישון בסוכה. לאחרונה רמזו לי כמה חברים שהדבר לא נכון כשמדובר בשנה הראשונה לנישואין, וכי עדיף לוותר על מצוות סוכה ולא לעזוב בימי החג את אשתי לישון לבדה בבית. ההכרעה מאוד כואבת לי. כיצד נכון לנהוג?

 

 שלום לשואל,מצות השינה בסוכה אינה מנהג או הידור אלא חיוב מעיקר הדין ,כמבואר ברמב"ם ובשו"עאו"ח סי' תרלט') וישניםבסוכה כל שבעה בין ביום ובין בלילה ואין ישנים מחוץ לסוכה אפילו שינת עראי".אמנם בחו"ל,במדינות אירופה הקרות יהודים לא יכלו לישון בסוכה מחמת הקור הגדול השורר בתקופה זו של השנה ולכן כתב הרמ"א שבימיו נהגו להקל ולא לישון בסוכה רק המדקדקים במצוות כיון שיש צער לישון במקומות אלו" נמוק זה  אינו תקף לגבינו כאן בארץ ברוב מקומות היישוב ולכן נכון לכל אחד לישון בסוכה.אמנם בהמשך דבריו מעלה הרמ"א אפשרות נוספת להסבר המנהג שלא לישון בסוכה והוא עקרוני יותר. ואינו תלוי מזג אויר.לדבריו,חובת האדם לדור בסוכה היא כמו דרך מגוריו כל השנה ,והואיל ואינו יכול לישון עם אשתו(כנראה מטעמי צניעות,בשל יתר בני הבית והאורחים

הנמצאים בסוכה) הרי שאינו חייב בשינה לבדו בסוכה.גם לדבריו ראוי ונכון

למצוא סוכה שתאפשר לבני הזוג להיות יחדיו  בסוכה המיוחדת להם.מקור דבריו של הרמ"א נמצא כנראה בדברי הגמרא בערכין ג': שם המשנה קובעת כי כהנים חייבים בסוכה ועל כך שואלת הגמרא שזה דבר פשוט ועונה שכיון שמצות סוכה תשבו כעין תדורו ו"מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו" והיות והכהנים היו רגילים להפרד מנשותיהם במהלך חג הסוכות

היות והם עסוקים בעבודת המקדש אז היתה הו"א שייפטרו מסוכה . למד מכאן הרמא כי זוג שאינו יכול להיות יחד פטור מן הסוכה כיון שאין זה דרך דיור.רבים מהפוסקים ובהם הגר"א והמג"א חלקו על הבנת הרמ"א את הגמרא וממילא אףבגדרי תשבו כעין תדורו.המג"א ובעקבותיו המשנה ברורה הסכימו לפטור את הבעל מלישן בסוכה

 מטעם שלישי והוא דין מצטער.היינו כיון שהגבר הנמצא ללא אשתו מצטער,לכן הוא פטורמן הסוכה.קשה להבין את הסברא הזו כיון שדין מצטער אמור להיות קשור אובייקטיבית במצב הסוכה ולא במצב הסובייקטיבי של האדם ובכל זאת כך כתב המ"ב.  אמנם חלק מהפוסקים סייגו היתר זה של מצטער רק למקרים של אפשרות לקיים חיוב עונה.אבל בהחלט ניתן להרחיב את ההיתר הזה גם לזןגות צעירים החפצים לישון באותו חדר שהרי עצם ההתנתקות של הבעל מאשתו לשבעת ימי החג היא זו הגורמת לער.

לסכום-מעיקר הדין ראוי לזוג לישן בסוכה המיוחדת להם.אם אין להם אפשרות רשאי הבעל לישון בביתו עם רעייתו.