תרמו לצהר

ירושלים שבין יוסף ובנימין

מאת אורי לופוליאנסקי

" אמר ר' יהושע בן לוי: 'ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו' – עיר העושה כל ישראל לחברים". ירושלים מאופיינת יותר מכל באיחוד הלבבות ואחוות האחים של בני העם היהודי. אחווה ואחדות הן נחלת עמנו מקדמת דנא, עוד בעמדנו למרגלות הר סיני בעת קבלת התורה. כבר שם – דרשו חז"ל על הפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר" – חנה עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. מכאן ש"יום ירושלים", אותו אנו מציינים סמוך ליום מתן תורה, ראוי שיבטא את איחוד השורות וליכודן כבימים ימימה בבחינת "כאיש אחד בלב אחד". זוהי המשימה המוטלת על כולנו בעת בנייתה של ירושלים.

"עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים. ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח…" אומר ישעיהו הנביא. קשה היא המילה "כדכד" המופיעה רק פעם אחת ויחידה בכל עשרים וארבעה ספרי הקודש, ומכאן שנחלקו חכמינו בגמרא בשאלת ביאורה. לשאלה האם ירושלים תיבנה מאבן השוהם או מאבן הישפה, השיב הקב"ה: "יהא כדין וכדין" (כלומר יהיה כך וגם כך). כך באה לעולם המילה "כדכד" המאחדת בתוכה דעת אלו וגם אלו יחדיו.

מעבר לדרש היפה, נשאלת השאלה מה בקשו חז"ל ללמדנו באמצעות העיסוק בשאלה האם ירושלים תיבנה מאבן השהם או מהישפה? המהרש"א (בדבריו על הגמרא בבבא בתרא ע"ה) אומר כי שוהם היא אבנו של יוסף בחושן והיא מסמלת את הכוח החומרי בישראל, בבחינת יוסף שהיה "המשביר לכל עם הארץ". זהו גם תפקידו של משיח בן יוסף שתפקידו לדאוג לצרכים החומרים של בניין האומה.

גם בימינו יש הרוצים שירושלים תיבנה אך ורק מאבן השהם, ושמים את הדגש על פיתוחה החומרי והפיסי של עיר הנצח. למול אלו, ניצבים כל הרוצים בבניית העיר באמצעות אבן הישפה – אבנו של בנימין שבחלקו נבנה בית המקדש, עליו נאמר "ידיד ה' ישכון לבטח עליו". לדעת אלו רק כך צריכה ירושלים להיבנות, בבניין הרוח.

כאמור, במאבק זה כבר נפלה ההכרעה של "כדכד" – "כדין וכדין". רק בחיבור של השניים, יוסף ובנימין יחדיו, תוך צירוף של השהם והישפה, כאשר המסגרת החומרית היא האמצעי ליציקת התוכן הרוחני, רק באופן שכזה תוכל ירושלים להיבנות בבחינת "ושמתי כדכד שמשותיך".

"שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך" – שורר דוד המלך. ואנחנו בני בניו וממשיכי דרכו בירושלים, מאחלים במילותיו שלו: יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך". זאת היא ירושלים שחוברה לה יחדיו. ירושלים המחברת בין כולם כבחזונו של הנביא יחזקאל, "הנה אני לקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, שבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו לאחד בידי" (יחזקאל לז).

 

אורי לופוליאנסקי, ראש העיר ירושלים