תרמו לצהר

טבילת כלים

מאת הרב משה ביגל

טבילת כלים בבתי מלון ומסעדות

כלים מתוצרת נוכרי שנקנו לצורך בתי מלון או מסעדה האם צריכים טבילה?

יש אומרים שחייבים בטבילה כדין כל כלי שנקנה מהנוכרי. (אגרות משה יו"ד ג כב וכן בשם החזו"א הכשרות עמ' קו ז).

ויש אומרים שאינם צריכים טבילה כלל מכיוון שנקנו לצורך מסחר (להגשה לאורחים) ולא לצורך סעודה. כלים אלו מוגדרים ככלים שאינם לצורך הסעודה ולא חלה על בעל המסעדה  או המלון חובה להטבילם.(דרכי תשובה ליו"ד קכ ע, פח שבט סופר יו"ד סז, ועוד). וכך נוהגים ברוב בתי המלון בישראל.

כפי שכבר כתבנו אין איסור לאכול מאכל שהתבשל בכלים שלא הוטבלו יוצא אם כן שמותר לאכול, לכל הדעות,  בבתי מלון או מסעדות גם אם ידוע בוודאות שלא הוטבלו כלי הבישול.

לגבי כלי ההגשה והסעודה (צלחות, כוסות, וסכו"ם) ניתן לסמוך על דעת רוב הפוסקים שהתירו.

יש מי שהתיר לאכול במלון שלא הטבילו את הכלים רק מאכלים יבשים שאין לו צורך בכלים ויכול לאכול בידיו אבל מאכלים נוזליים שאי אפשר לאוכלם ללא כלי ההגשה אסור לאוכלם בכלים שלא הוטבלו. (אגרות משה יו"ד ג כב)

כל זאת כאשר ידוע בוודאות שלא הוטבלו הכלים. אך אם מסתפק האורח אם הוטבלו הכלים או לא מותר מספק לאכול את התבשילים כי יש כאן ספק בתוך ספק (ספק ספיקא) א. האם להלכה צריך או לא צריך לטבול כלים של בית מלון ב. האם הטבילו או לא הטבילו את הכלים.

 

 אורח אצל חברו

אחת הבעיות המרכזיות בהתארחות אצל עמי הארץ מהציבור הדתי בישראל היא ללא ספק בעיית טבילת הכלים המודעות לנושא זה אינה גבוהה ורבים אינם מקפידים על טבילת כלים (ע"פ שאלון סטטיסטי שהפצנו באינטרנט ע"י המכון לרבני ישובים בקרית ארבע).

כאמור לעיל אין איסור לאכול מהתבשילים שבושלו בכלים שאינם טבולים ולכן הבעיה היא רק בכלים בהם משתמש האורח בסעודה: כלי הגשה, צלחות, כוסות וסכום.

ברוב המקרים המתארח אצל אנשים דתיים אינו יודע בוודאות אם הטבילו את הכלים ואינו יכול לשאול את המארחים כדי לא לפגוע בהם.  מותר לאכול מהכלים, כי במקום שיש חשש לפגיעה בחברו התירו חכמים איסורים מסויימים משום חשש איבה ( עיין בלחם אבירים עמ' 26 – 31 שהארכתי בנושא זה).

לכן יש מתירים  לאכול אצל מי שספק אם  הטביל כליו וסומכים על הדעות שחובת הטבילה היא על הבעלים ואילו האורח נחשב כאנוס שאינו יכול להטביל את הכלים (תשובות הגר"ד ליאור והגר"י אריאל שליט"א, לחם אבירים עמ' 91,95)

המתארח אצל חברו ויודע בוודאות שאינו מטביל את כליו  מותר לאכול מתבשילים שבושלו בכלים שלא נטבלו אבל לאכול בכלי הגשה חד פעמיים, כי לאכול בכלי ההגשה שלא נטבלו אסור.(שו"ע יו"ד קכ טז)

ברוב המקרים אין ודאות שהכלים לא הוטבלו, גם אם נשארו מדבקות על הכלי, כי הרי אין צורך להסיר מדבקות מהכלים לפני הטבילה,  מכיוון שאם הבעלים לא מקפידים עליהם להסירם והם מכסים רק חלק  מהכלי שהוא מיעוט, אין המדבקות מהוות חציצה. כפי שכתבנו בפינתנו בשבוע שעבר. (שו"ע יו"ד קכ יג , ורב ב) יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיתקיימו בנו דברי הנביא:וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. (יחזקאל לו כה)

 

הרב משה ביגל רבה של מיתר ומרבני 'צהר'