תרמו לצהר

לטועמיה חיים

מאת יעקב פוטרמן

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, שנאמר "לדעת כי אני ה' מקדִשכם". תניא נמי הכי: "לדעת כי אני ה' מקדִשכם", אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם (תלמוד בבלי, שבת י' עמוד ב).

 

הקב"ה רוצה שנדע איזו מתנה טובה היא שבת קודש, אותה העניק לנו – "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם". ולא מצינו לשונות אלו – 'מתנה טובה', 'בית גנזי' – באף מצוה מן התורה, אלא בשבת קודש, באשר השבת היא ביסודה רכוש פרטי של המלך, מבית גנזיו. אלא שמרוב חביבותו של עם ישראל נתנה להם במתנה.

מתנה מיוחדת זו היא הנושא של הספר, העוסק ברובד הפנימי והרוחני של השבת. בספר 39 מאמרים (כנגד ל"ט מלאכות שבת), מאת כותבים שונים (הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב אריה שטרן, הרב שלמה אבינר ועוד, מכל גווני הקשת של הציונות הדתית). כולם יחד מאירים מעט מאורה של השבת. הספר מחולק לשבעה שערים: למהותה של השבת, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, תפילות, סעודות השבת, המנוחה והנחלה, עם מקדשי שביעי, השבת והמצוות.

 

המאמרים המופיעים בספר – כולם אהובים, כולם ברורים. עם זאת, צדו את עיני שלושה מאמרים יחודיים. ראשית ראוי לאזכור מיוחד המאמר הפותח את הספר, מאת הרב חרל"פ זצ"ל, "רזא דשבת", שיצא לאור בשנת תש"ח, וכאן הוא מופיע בתוספת הערות ומקורות. בנוסף, מאמרו של הרב דרוקמן על שלום זכר, ובו הוא מסביר את הקשר בין המילה ובין השבת, שנקראו שתיהן בלשון "ברית". לאלה נוסף המאמר של הרב מנחם מן על מלווה מלכה. "כאשר אנו מלווים את השבת בסעודת מלווה מלכה", כותב הרב מן, "…אנו מכריזים על ידי סעודה זו ששתי המערכות של הקודש ושל החול מחוברות, הן מערכת אחת. גוף ולב. יותר מכך, בסעודת מלווה מלכה אנו מכריזים שיש אמת אחת פנימית ועמוקה שממנה יוצאים גם יום השבת וגם ימי החול".

 

נסיים בדברי המהר"ל מפראג על ברית השבת (תפארת ישראל, פרק כח):

"ויש לך לפרש גם כן לדעת שישמרו את ברית השבת, כי השבת הוא לנפש כמו שכתבתי, וראוי שיהיה החיבור שהוא לנפש, עם ה' יתברך, ברית. כי הנפש יש לו דביקות וחיבור גמור עם ה' יתברך, ואין לו הסרה כלל. לזה אמר זה ברית השבת".

מבט לעומקה של השבת- אסופת מאמרים בנושא השבת, בהוצאת המכון התורני אור עציון machon@oretzion.com או בטל':08-8502822

 

יעקב פוטרמן, מידען, ספרן ועורך  yaacovpu@gmail.com